Välishindamise läbiviimisel tuleb lähtuda IIA standarditest, IIA välishindamise käsiraamatust ja töövahenditest (Quality Assessment Manual), teistest IIA soovituslikest juhendmaterjalidest ning audiitortegevuse seaduses toodud nõuetest.

Standardi 1312 – Välishindamine, kohaselt peab välishindamisi kompetentse ja sõltumatu organisatsiooni-välise ülevaatuse teostaja või töörühma poolt läbi viima vähemalt kord viie aasta jooksul. Siseauditi juht peab kõrgema juhtorganiga arutama:

 • vajadust tihedama välishindamise järgi
 • välishindaja või hindamismeeskonna kvalifikatsiooni ja sõltumatust, hõlmates ka mistahes potentsiaalset huvide konflikti

Peamised elemendid, mida siseauditi üksustes välishindamiste käigus vaadeldakse:

 • siseauditi üksuse põhimäärus;
 • vastavus IIA standarditele;
 • siseaudiitorite teadmiste ja kogemuste kogum;
 • siseaudiitorite poolt kasutatavad töövõtted ja tehnikad;
 • juhtkonna ootustele vastamine;
 • siseauditi üksuse pakutav lisaväärtus;
 • siseauditi funktsiooni ühildumine asutuse juhtimisega;
 • vastavus seadustele ja määrustele.

Täidesaatva riigivõimu asutustele kehtivas VV määruses „Täidesaatva riigivõimu asutuse siseauditeerimise üldeeskiri“ §8-12 on sätestatud välishindamise osas järgmised nõudmised

 • Kvaliteedi tagamise aluseks on siseauditi juhi poolt koostatud kvaliteedi programm, mille eesmärk on anda tippjuhtkonnale ja kõrgemale juhtorganile põhjendatud kindlus, et siseaudit vastab nõuetele ja tegutseb tulemuslikult.
 • Programmi rakendamise eest vastutab siseauditi juht, kuid võib vastavad ülesanded delegeerida.
 • Siseauditi üksuse tegevuse tulemusi mõõdetakse programmis toodud tulemusmõõdikute alusel.
 • Kui on kuni 2 siseaudiitorit, tuleb läbi viia enesehindamine ja seada tulemusmõõdikud
 • Määrata tuleb pideva seire komponendid
 • Sisemine hindamine tuleb läbi viia 12 kuu jooksul enne välishindamist

Rahandusministeeriumi andmetel on hindamiste käigus selgunud enimlevinud puudused:

 • siseauditi üksuse põhimäärus on kaasajastamata;
 • puudub juurdepääs tippjuhile;
 • asutus arvab, et siseaudiitoritel puudub piisav teadmine põhitegevusest;
 • ebapiisav kvaliteedi tagamise ja täiustamise programm;
 • puudub dokumenteeritud riskide hindamine tööplaaniks;
 • auditi tööplaan ei hõlma kogu auditiuniversumit;
 • puudub siseauditi üksuse käsiraamat;
 • tööpaberite kvaliteet on kõikuv, puudub ühtne standard;
 • auditi aruanded hilinevad (nii võrreldes plaanituga, kui ka juhtkonna arvates);
 • puudub karjääri- ja rotatsioonipoliitika;
 • auditikomitee ei osale siseauditi juhi valimisel ega tema sissetuleku määramisel;
 • ei pakuta nõuandvaid teenuseid;
 • ebapiisav kaetus IT audititega;
 • tulemusmõõdikute puudumine või vähesus.

Allikas: Siseaudiitorite infoleht, Rahandusministeeium, detsember 2011 (13)
https://www.audiitortegevus.ee/lr1/web/guest/infoleht