IIA standardite kohaselt peab siseauditi üksuse kvaliteediprogramm erinevaid komponente ja tegevusi:

 • hõlmama kõiki siseauditi funktsiooni aspekte (Standard 1300);
 • tagama siseauditi üksuse vastavuse siseauditi definitsioonile, IIA standarditele ja eetikakoodeksile (Standard 1300);
 • hõlmama sisemist hindamist (Standard 1311);
 • hõlmama välishindamist (Standard 1312);
 • läbi tegema välishindamise vähemalt viie aasta tagant (Standard 1312);
 • teavitama hindamiste tulemustest ja kvaliteedi-programmist tippjuhtkonda ja nõukogu (Standard 1320).

Siinkohal on oluline rõhutada, et kuna IIA Standard kehtib nii üksikisikutele kui siseauditi teenust pakkuvatele ettevõtetele, siis tuleb ka audiitorettevõtetel, kes siseauditi teenust osutavad, tagada antud komponentide täitmine.

Standardi 1311 – Sisemine hindamine, kohaselt peab sisemine hindamine hõlmama:

 • Siseauditi funktsiooni jooksvat monitooringut ja
 • perioodilisi ülevaatusi, mis teostatakse kontrollide sisemise hindamise kaudu või teiste isikute poolt organisatsioonis, kellel on piisavad teadmised siseauditi alasest praktikast ja Standarditest.

Enim levinud jooksva monitooringu vahendid on:

 • töövõttude üle järelevalve teostamine (siseauditi juhi ülevaatus);
 • auditi tööplaani täitmine ja aruannete kokkuvõtted;
 • tagasiside tööle;
 • kontroll-lehed;
 • ajaarvestussüsteemid;
 • eelarvestamise süsteemid;
 • töö teostamise mõõdikute analüüs

Sisehindamise eesmärgiks on hinnata siseauditi töö tulemuslikkust põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisel, sh juhtkonnale ja teistele osapooltele kindlustandvate ja konsulteerimistegevuste osas. Samuti hinnatakse siseauditi üksuse vastavust rahvusvahelistele siseauditi standarditele ning antakse siseauditi üksusele lisandväärtust – pakutakse välja soovitusi ning antakse nõu siseauditi üksusele täiustamaks nende tegevusi ning tõstmaks siseauditi mainet ja usaldusväärsust.
Perioodilisi siseauditi enesehindamisi viiakse läbi kooskõlas IIA metoodikaga ja töövahenditega.

Siseauditi üksuste poolt enim kasutatavad tulemusmõõdikud on:

 • tööplaani täitmise protsent (plaan vs tegelikkus);
 • igale auditile kulunud aeg töötundides;
 • koolitustundide arv (vähemalt 20 tundi siseaudiitori/CGAP kohta aastas);
 • sertifitseeritud inimeste arv ja erinevad sertifikaadid;
 • tasakaalus tulemuskaardi meetodi tulemused;
 • produktiivsete ja mitteproduktiivsete töötundide protsent;
 • auditi aruannete ülevaatused tagamaks, et need annavad lisaväärtust kliendile;
 • auditi klientide tagasiside (uuringud e-meili teel);
 • siseaudiitorite hindamine iga auditi järel.