Millistel finantssektoris tegutsevatel ettevõtetel peab olema siseaudiitor?
Millised nõuded kehtivad siseaudiitori kvalifikatsioonile ja tegevusele?

Finantssektoris tegutsejad võib jagada nelja gruppi:

  • pangandus ja krediit
  • kindlustus
  • makseteenused
  • investeerimine

Need omakorda jagunevad alagruppideks, kellest igaühele kohaldub erinev seadus ning seadusest tulenevad nõuded siseauditi funktsioonile. Täiendavalt reguleerib siseauditi teenuse osutamist audiitortegevuse seadus, mis määratleb, kes tohib siseaudiitori kutsetegevusega tegeleda.

Täpsema info leiate allpool asuvast tabelist

 

Lisaks kutsekvalifikatsioonile nõutakse siseaudiitorilt ka laitmatut ärialast mainet, siseaudiitori ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi, oskusi, kogemusi ja haridust ning kutsealast sobivust. Siseaudiitor ei või täita muid ülesandeid, mis põhjustavad või võivad põhjustada huvide konflikti.

Lisaks eriseadustele reguleerib siseaudiitoritele esitatavaid nõudeid ka audiitortegevuse seadus, mille järgi peab siseaudiitor oma kutsetegevuses olema objektiivne ja kompetentne, hoidma kutsesaladust, tegutsema nõutava hoolsusega, käituma siseaudiitori kutse kohaselt ning täitma siseaudiitori kutsetegevuse standardeid.

Teil on veel küsimusi?

Võtke meiega ühendust!