Siirdehinnad

Grant Thornton Balticus teenindavad Teid nii meie maksu- ja õigusnõustamise spetsialistid kui ka finantsnõustajad, kes aitavad Teid kõigis siirdehindadega seotud küsimustes.

Iga aspekt siirdehindade strateegias tuleb planeerida ja dokumenteerida

Siirdehindade eeskirjad on igas riigis erinevad, kuid nende taustsüsteem on sama – OECD koostatud siirdehindade suunised. OECD juhendit on aga muudetud ja muudetakse ka edaspidi, mis tähendab, et uuenevad ka kohalikud õigusaktid ning halduspraktika.

Eesti puhul tasub märkida, et ettevõtjad, kes teevad tehinguid seotud osapooltega, näiteks samasse kontserni kuuluvate äriühingutega või ettevõtte omanikega seotud isikutega, peavad iga tehingu hinna turuväärtuse mõistlikus ulatuses tõendama, sh dokumenteerima. Tuleb arvestada, et efektiivne siirdehindade strateegia hõlmab kogu äritegevust, käsitledes väga paljusid aspekte toodete, teenuste, finantseerimise ja hindade kujundamisel. Seega on tähtis, et iga aspekt siirdehindade strateegias oleks hoolikalt planeeritud ja dokumenteeritud.

Teema kõnetab Teid?

Saatke oma päring

Siirdehindade analüüsimine

Grant Thornton Balticus teenindavad Teid nii meie maksu- ja õigusnõustamise spetsialistid kui ka finantsnõustajad, kes aitavad Teid kõigis siirdehindadega seotud küsimustes. Võtame enda peale ka suhtluse maksuhalduriga ja töötame välja maksuefektiivsed ning vähem riskantsed tehingute mudelid.

Kui Teie äritegevus toimub erinevates riikides, siis paneme kokku rahvusvahelise nõustajate meeskonna, kelle abiga leiame just Teile sobiva lahenduse.

 • Isikutevaheliste tehingute maksuriskide analüüs ja nõustamine
  Isikutevaheliste tehingute maksuriskide analüüs ja nõustamine
  Ülemaailmsete maksureformide raames peab Teie ettevõte põhistama, et siirdehinnad peegeldavad majandusliku väärtuse loomist kontserni väärtusahelas. Aitame välja selgitada ohukohad ning lahendused.
 • Võrdlusandmete analüüs ja ajakohastamine
  Võrdlusandmete analüüs ja ajakohastamine
  Siirdehinna turuväärtuse leidmiseks saab kasutada turul olevaid võrdlusandmeid. Kasutame Amadeus ja RoyaltyRange andmebaase, et selgitada Teie ärimudelile vastavad võrdlusandmed siirdehinna määramiseks.
 • Nõuetekohase hinnapoliitika väljatöötamine
  Nõuetekohase hinnapoliitika väljatöötamine
  Aitame siirdehindu planeerimida ja määrata või reorganiseerimida kavandatavate tehingute korral.

Siirdehindade dokumenteerimine

 • Siirdehindade nõuetekohane dokumenteerimine
  Siirdehindade nõuetekohane dokumenteerimine
  Siirdehindade dokumentatsiooni eesmärk on näidata, et seotud osapoolte tehingud on kooskõlas turuväärtuse põhimõttega. Koostame siirdehindade dokumentatsioone kooskõlas Eesti regulatsioonide ning OECD juhistega.
 • Lepingute koostamine
  Lepingute koostamine
  Aitame Teil seotud isikute vahelisi õigussuhteid reguleerida vastavalt siirdehinnapoliitikale.
 • Abi siirdehindade revisjonidega
  Abi siirdehindade revisjonidega
  Aitame Teid kõikide küsimustega, mis puudutavad siirdehindade maksurevisjone. Nõustamine ja kliendi huvide kaitsmine maksuameti kontrolli korral.

Siirdehinnad Balti riikides ja Skandinaavias

Eestis, Lätis, Leedus ja Skandinaavia riikides tegutsevate ettevõtete jaoks loome nõustajate meeskonna, kes tunneb peensusteni just ülalnimetatud riikide siirdehindade reegleid. Lühikese ülevaate siirdehindade temaatikast leiate ka meie brošüürist [ 936 kb ] (inglise keeles).

Võtke ühendust meie Baltikumi ja Põhjamaade spetsialistidega

Eesti siirdehindade juhend

Juhendi lugemiseks klõpsake eraldi igal alamlõigul:

Sissejuhatus
Siirdehindadega seotud reeglid
 • Turuväärtuse printsiip on kehtestatud tulumaksuseaduses (8. jagu) ja seda kohaldatakse maksumaksja tehingute suhtes nii residentide kui ka mitteresidendist sidusettevõtetega.
 • Rahandusministeeriumi määrus nr 53 „Seotud isikute vaheliste tehingute väärtuse määramise meetodid” sätestab siirdehindade ja seotud osapoolte vaheliste tehingute dokumenteerimise üksikasjaliku õigusraamistiku.
 • Käesoleva määruse kohaldamisel on soovitatav järgida OECD rahvusvaheliste ettevõtete ja maksuametite siirdehindade määramise suuniseid, kuivõrd need suunised ei ole määrusega vastuolus.
 • Maksuhalduri nõudmisel tuleb dokumentatsioon esitada 60 päeva jooksul.
 • Tehinguväärtuse ja sõltumatu tehingu väärtuse vahe maksustatakse tulumaksuga (tegelik maksumäär käesoleva uuringu ajal on 20/80), millele lisandub 0,06% intressi päevas, arvutatuna järgmisest maksukohustuse tasumise päevast.
 • Riikidepõhise aruande deklaratsiooni esitamise aruandluseeskirjad on vastu võetud
OECD juhised
 • Eesti maksuhaldur soovitab järgida OECD juhiseid seni, kuni see pole vastuolus kehtiva seadusega.
Siirdehindade metoodikad
 • Eesti aktsepteerib kõiki standardseid siirdehindade määramise meetodeid: sealhulgas võrreldava hinna meetodit, edasimüügi hinna meetodit, kulupõhist meetodit, jagatud kasumi meetodit ja tehingupõhise tootluse meetodit. Lisaks lubab seadus kasutada alternatiivseid meetodeid, kui pakutavaid meetodeid ei saa tehinguga seotud asjaolude tõttu usaldusväärselt rakendada.
Enesehinnang
 • Maksumaksja on kohustatud avalikustama (igakuiselt esitatavates maksudeklaratsioonides), kui maksumaksjale on teada, et tehingu väärtus erineb turuväärtusest, ja maksab tulumaksu erinevusest (tegelik maksumäär on 20/80). Üldteave seotud osapooltega tehingute kohta tuleb avalikustada koos majandusaasta aruandega, mis on koostatud kuue kuu jooksul alates majandusaasta lõpust.
Siirdehindade dokumenteerimine
Dokumentatsiooni koostamine
 • Alates 2017. aastast koosneb siirdehindade dokumentatsioon kolmest osast: põhitoimik, kohalik toimik ja riikidepõhisest aruandest.
 • Siirdehindasid käsitlevate dokumentide olemasolu nõue laieneb kõigile kontsernisiseste ettevõtetega tehinguid sõlmivatele isikutele.
 • Kohaldatakse üksikasjalike dokumentide lisanõudeid:
  • väärtpaberiturul registreeritud residendist krediidiasutuse, kindlustusandja ja äriühistu jaoks
  • kui üks tehingupool on isik, kes asub madala maksumääraga territooriumil
  • residendist äriühistu jaoks, millel on koos seotud isikutega 250 või enam töötajat, käive 50 miljonit eurot või rohkem, või konsolideeritud bilansimaht kokku 43 miljonit eurot või rohkem
  • mitteresidendi jaoks, kes tegutseb Eestis püsiva tegevuskoha kaudu ja kellel on koos seotud isikutega vähemalt 250 töötajat, käive või vähemalt 50 miljonit eurot või konsolideeritud bilansimaht on vähemalt 43 miljonit eurot.
 • 2017. aastal kiitis Eesti parlament heaks seaduse, millega kehtestati üle 750 miljoni euro suuruse konsolideeritud tuluga rahvusvahelistele ettevõtetele riikidepõhine aruandluskohustus.
Põhi- ja kohalik toimik
 • Põhi- ja kohaliku toimiku nõuded vastavad OECD standarditele.
 • Siirdehinna dokumendi suurus ja üksikasjalikkus peavad olema piisavad, et tõendada siirdehinna turuväärtust.
 • Kui dokumendid on koostatud võõrkeeles, saab maksumaksja need dokumendid esitada. Maksuhaldur võib tõlgitud versioonile siiski määrata mõistliku tähtaja.
 • Maksumaksja võib esitada lisaks standardsele vormile ka täiendavaid dokumente, kui need dokumendid toetavad siirdehinna dokumente.
Riskid
 • Teatud tüüpi tehingud (nt finantstehingud, maksed intellektuaalomandi kasutamise eest, haldusteenused, ettevõtte üleandmine, kulude jagamise kokkulepped), seotud osapoole asukoht maksuparadiisis, ettevõtte kõrge laenukoormus ja puudulikud tehingud dokumenteerimine ja soovimatus teha koostööd, viidates läbimõeldud siirdehindade poliitika puudumisele ettevõttes.

 • Siirdehinna riski indikaatorid on tavaliselt seotud osapoolte vahelised suured tehingute mahud, selliste tehingute regulaarsus, pidev kahjumist teatamine või finantsnäitajate olulised erinevused võrreldes võrreldavate ettevõtete või majandussektorite keskmisega.

Trahvid
 • Tehinguväärtuse ja sõltumatu tehingu väärtuse vahe maksustatakse tulumaksuga (tegelik maksumäär on 20/80), millele lisandub 0,06% intressi päevas, arvutatuna järgmisest maksukohustuse tasumise päevast.

 • Maksimaalne halduskaristus rikkumise eest on 3200 eurot.

Majandusanalüüs ja küünasprintsiibil tulemuste kajastamine
 • Üldiselt võib siirdehindade määramise protsessi vaadelda võrreldavuse analüüsiga. Kontrollitud tehingu võrreldavus seotud osapoolte vahel ja võrreldava tehingu mitteseotud osapoolte vahel mõjutavad mitmed tingimused ja tehinguolud. Vastavalt Rahandusministeeriumi määruse nr 53 § 3 lõikele 2 analüüsides võrreldavuse üle otsuseid, analüüsitakse kõiki tehingu tunnuseid, osapooli ja keskkonda, mis võivad mõjutada tehingu väärtust. Eelkõige võrreldakse järgmist:
  1. tehingu eseme tunnused;
  2. tehingu kontekstis täidetud funktsioonid, mis tuvastatakse tegevuse analüüsi käigus;
  3. tehingutingimused;
  4. majandustingimused, mis mõjutavad tehingu täitmist;
  5. tehingu osapoolte äristrateegiad.
 • Eesti nõuab, et siirdehindade dokumenteerimisel lähtutaks äritehingute dokumenteerimise üldistest nõuetest ning põhjalike nõuete kohane dokumenteerimise kohustus on pandud peamiselt Eesti suurtele kontsernidele isikutele, kelle kõigi seotud isikute aastakäive on vähemalt 50 miljonit eurot ja kellel on vähemalt 250 töötajat või bilansimaht on vähemalt 43 miljonit eurot. Kõik ettevõtjad peavad tegema tehinguid seotud isikutega turutingimustel ning ettevõtted peavad maksuhalduri nõudmisel suutma seda põhjendada lähtudes rahandusministri määruses nr. 53.
Siirdehindade eelkokkulepped, vaidluste vältimine ja lahendamine
 • Eesti siirdehindade määruses pole täpsemat hinnakokkuleppe mehhanismi.
 • Eesti maksuhalduri hinnangul võivad maksumaksjad taotleda vastastikuse kokkuleppemenetluse (MAP) abi vastavalt asjakohasele maksulepingule ja / või ELi vahekohtu konventsioonile (topeltmaksustamise kaotamise Euroopa Liidu konventsioon seoses kasumi korrigeerimisega) Associated Enterprises, 90/463 / EMÜ), et lahendada rahvusvahelisi maksuvaidlusi. MAP-taotlust saab esitada siis, kui isik leiab, et ühe või mõlema riigi maksuameti tegevus toob kaasa või toob kaasa maksustamise, mis pole kooskõlas asjakohase maksulepinguga.
Erandid
 • Ehkki kõik seotud osapooltega tehinguid pidavad ettevõtted peavad säilitama asjakohaseid dokumente, tuginedes rahandusministri määrusele nr. 53 ettevõtet on vabastatud täieliku siirdehinna dokumentatsiooni koostamise nõudest, kui nad ei vasta järgmistele kriteeriumidele:
  • 50 miljoni euro suurune aastane müük.
  • 43 miljoni euro suurune bilanss.
  • 250 töötajat.
 • Peale ametliku siirdehindade dokumentatsiooni ja üldise nõude avalikustada seotud osapooltega tehingud aastaaruannetes, ei ole ettevõttevaheliste tehingutega seoses siirdehindadega seotud täiendavaid aruandlusnõudeid.
Seotud arengud
Digiteenuste maksustamine
 • Hetkel ei ole kehtestatud digitaalteenuste maksu.
 • Lähitulevikus ei ole plaanis kehtestada digitaalteenuste maksu.
Maksuhaldurid ja maksumaksjate käitumine
 • Viimasel ajal on tähelepanu all seotud osapoolte vahel sõlmitud haldus- ja konsultatsiooniteenuste tehingud.
Regulatiivsed muudatused
 • Siirdehindade areng Eestis on kooskõlas rahvusvahelise arenguga selles valdkonnas.
Maksuhalduse muudatused
 • DAC6 (maksuvahendusdirektiiv) tulemusel tuleb kõigist maksustamist mõjutavatest piiriülestest kokkulepetest, finantskontode aruandlusest või tegelike omanike tuvastamisest teatada maksuhalduritele alates 31. augustist 2020. Aruandekohustus lasub peamiselt maksunõustajatel ja on seotud piiriüleste kokkulepetest rakendatud alates 25. juunist 2018.
COVID-19
 • COVID-19 majanduslikul langusel on laialdane mõju ning oodata on kogu maailmas tulumaksuga seotud uurimiste arvu suurenemist. Kõik rahvusvahelised ettevõtjad peaksid üle vaatama oma siirdehinna dokumendid ja neid vastavalt ajakohastama.
Tellige meie uudiskiri

Et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigeaegselt infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest meie teenustevaldkonnas, tellige meie uudiskiri.

Marko Rebane
Juhtiv õigus- ja finantsnõustaja
Marko Rebane
Marko Rebane liitus Grant Thornton Balticu meeskonnaga 2011. aastal. Tema peamised nõustamisvaldkonnad on lepingu- ja äriõigus, tehingute nõustamine, reorganiseerimine ja restruktureerimine, rahvusvaheline maksustamine (siirdehinnad), ettevõtete väärtuse hindamine, finants-ja õigusalane due diligence, finantsanalüüs ja ärinõustamine ning palju muud.
Avage Marko Rebase CV
Marko Rebane
Juhtiv õigus- ja finantsnõustaja
Marko Rebane

Leidke Teile lähim Grant Thorntoni kontor

Teie asukohale lähim kontor on:

Tallinn, Eesti

Pärnu mnt 22 (3.korrus)
10141 Tallinn
Eesti

Avatud E-R 09.00–17.00