Praktilised teenused organisatsiooni üldmäärusega vastavusse viimiseks

Kui Teie ettevõte vajab juhendamist üldmäärusega vastavuse saavutamiseks, siis saate abi Grant Thornton Balticu mitmetest praktilistest täiendavatest teenustest.

  • Isikuandmete töötlemisprotsesside kaardistamine ja andmeregistri loomine. Intervjuude ning dokumentide analüüsi põhine andmete kaardistus ning nende põhjal andmeregistri koostamine.
  • Isikuandmete kaitse alase mõjuhinnangu tegemine. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 35 on mõjuhinnang kohustuslik kõikide ulatuslike andmete töötlemisprotsessidele, mis kujutavad andmesubjekti põhiõigustele ja vabadustele suurt riski. Meie väljatöötatud metodoloogia aitab otsustada, millise riskiastmega on tegemist.
  • Isikuandmete töötluse sisereeglid ja privaatsuspoliitikad:

    • andmesubjektile ehk organisatsiooni kliendile suunatud privaatsuspoliitika, mis muu hulgas selgitab andmesubjektile, milleks, kuidas ja kui kaua ta andmeid töödeldakse;

    • organisatsiooni sisekord, mis sätestab, kuidas organisatsiooni töötajad on kohustatud andmesubjektide isikuandmeid töötlema; sisekord sisaldab ka andmelekkest teavitamise korda;

    • organisatsiooni sisekord, mis sätestab töötajate isikuandmete töötlemise korra;

  • Töölepingute ning partnerite ja kolmandate osapooltega sõlmitud lepingute vastavusse viimine isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR).
Artikkel Isikuandmete kaitse nõuded muutuvad, kuid paanika on asjatu
Artikkel Osad ettevõtted pole valmis isikuandmeid uut moodi töötlema Lugege lähemalt