Pakume võimalust andmekaitsespetsialisti teenuse (AkS) sisse ostmiseks. Meie teenus on kooskõlas Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) juhendiga andmekaitsespetsialisti määramiseks.

Teenus on igakuise püsitasuga, mis on ettevõttele oluliselt soodsam, kui eksperdi värbamine oma meeskonda.

Andmekaitsespetsialisti on vaja:

 • avaliku sektori asutustel ja organisatsioonidel;
 • ettevõtetel, kelle põhitegevus on isikuandmete korrapärane ja süstemaatiline töötlemine;
 • ettevõtetel, kelle põhitegevus on isikuandmete eriliikide ulatuslik töötlemine.

AkS-i teenust osutab meeskond, kuhu kuuluvad nii spetsiaalselt andmekaitsealase ettevalmistuse saanud spetsialistid kui ka juristid ning IT eksperdid. Sellega saame Teie ettevõttele tagada isikuandmete kaitse valdkonna sõltumatu ja objektiivse ülevaatuse ning järjepideva seire. Nii saame olla kindlad, et Teie organisatsiooni tegevus on vastavuses isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Andmekaitsespetsialisti tegevused:

 • vastab Teie klientide päringutele, kas ja kuidas nende isikuandmeid töödeldakse ning tegeleb klientide isikuandmete muutmise, kasutuse piiramise ja kustutamise küsimustega;
 • nõustab Teie organisatsiooni töötajaid, kuidas nende isikuandmed on organisatsioonisiseselt kaitstud;
 • teeb koostööd Andmekaitse Inspektsiooniga, kui viimane on teinud järelepärimise või on toimunud isikuandmete leke;
 • koolitab Teie töötajaid isikuandmete kaitse alaste protseduuride ja meetmete teemal, et iga töötaja oskaks neid rakendada;
 • testib valimi põhjal regulaarselt isikuandmete töötlemise protsesside vastavust ning annab soovitusi infosüsteemide,protsesside/siseregulatsioonide muudatusteks;
 • jälgib isikuandmete töötlemisel auditite ja ettekirjutuste ning sisemiste otsuse täitmist tähtaegade, vastutuse jms osas;
 • osaleb isikuandmete töötlemist sisaldavate teenuste ja toodete väljatöötamisel, et kindlustada Teie põhitegevuse vastavus isikuandmete kaitse üldmäärusega;
 • teeb vajaduse korral isikuandmete kaitse alaseid mõjuanalüüse, soovitab tegevusi riskide maandamiseks ning jälgib suurte riskide maandamiseks mõeldud tegevuste toimimist;
 • peab organisatsiooni isikuandmete töötlemise registrit. Teie organisatsiooni veebilehel avaldatakse andmekaitsespetsialisti telefoninumber ja e-posti aadress (andmekaitse@ettevõttenimi.ee). Teie organisatsiooni sisemiseks kasutamiseks mõeldud kontaktide nimekirjas avaldatakse ka andmekaitsespetsialisti ees- ja perekonnanimi.
Artikkel Kellel on vaja andmekaitsespetsialisti? Lugege lähemalt