Isikuandmete kaitse üldmäärus nõuab teatavatel juhtudel isikuandmeid töötlevatelt ettevõtetelt ja organisatsioonidelt andmekaitsespetsialisti (AKS) määramist. Kuid selleks, et tagada ettevõttes andmekaitse piisavus ning järjepidevus, ei ole tingimata vaja töötajat palgata, vaid AKS-i võib ka teenusena sisse osta. 

Grant Thornton Balticus pakub AKS-i teenust meeskond, kuhu kuuluvad nii rahvusvahelise andmekaitse sertifikaadiga andmekaitsespetsialistid kui ka juristid ning IT-eksperdid. Meeskonnatöö tagab Teie organisatsioonile andmekaitse ammendava ja järjepideva toimimise. 

Grant Thornton Baltic osutab andmekaitsespetsialisti teenust Eestis, Lätis ja Leedus, kus meil on kohalikud eksperdid, kes suhtlevad Teiega kohalikus keeles ning tunnevad andmekaitsealaste õigusaktide kohalikke eripärasid. Teenus on igakuise püsitasuga, mis on Teile oluliselt soodsam, kui eksperdi värbamine oma meeskonda.

Grant Thornton Balticu andmekaitsespetsialisti teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

 • Kaardistame Teie andmetöötlemise protsessid ja paneme kokku andmeregistri (need on teenuse osutamise eeldused).
 • Haldame ettevõtte andmeregistrit.
 • Vaatame üle ja aitame koostöös ettevõtte juhtkonna ning töötajatega vastavusse viia ettevõtte andmetöötlusega seotud infosüsteemid, protsessid ja dokumendid. 
  • Erinevad ettevõttes kehtestatud korrad, näiteks andmekaitse kord.
  • Isikuandmete alased lepingute lisad volitatud/vastutava töötlejaga.
 • Vajadusel teeme isikuandmete alaseid mõjuhinnangud ja soovitame tegevusi riskide maandamiseks ning jälgime suurte riskide maandamiseks mõeldud tegevuste toimimist.
 • Teeme ettevõtte töötajatele regulaarseid andmekaitse ja küberhügieeni alaseid koolitusi.
 • Kontrollime pisteliselt andmekaitse meetmete toimimist.
 • Avaldame Teie ettevõtte veebilehel andmekaitsespetsialisti e-posti aadressi kujul aks[ät]ee.gt.com. Teie organisatsiooni sisemiseks kasutamiseks mõeldud kontaktide nimekirjas avaldatakse ka andmekaitsespetsialisti ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed.
 • Vastame Teie klientide isikuandmete alastele päringutele, näiteks kas ja kuidas nende isikuandmeid töödeldakse. Samuti tegeleme klientide isikuandmete muutmise, kasutuse piiramise ja kustutamise küsimustega.
 • Vastame Andmekaitseinspektsiooni päringutele ja vajaduse korral teeme inspektsiooniga koostööd, näiteks kui on toimunud ohtlik andmeleke.

Saatke oma päring

Artikkel Kes peab määrama andmekaitsespetsialisti? Lugege lähemalt