Kui Teie ettevõte vajab andmekaitsealast nõu, siis saate abi Grant Thornton Balticu ekspertidelt.

Grant Thornton Balticu meeskond oskab Teile andmekaitsealast nõu anda Eestis, Lätis ja Leedus. Meil on kohalikud eksperdid kõigis kolmes Balti riigis, kes suhtlevad Teiega kohalikus keeles ning tunnevad andmekaitsealaste õigusaktide kohalikke eripärasid.

Andmete kaardistamine

Isikuandmete töötlemisprotsesside kaardistamine. Intervjuude ja ettevõtte sisedokumentide analüüsil põhinev andmete kaardistamine ning nende põhjal andmeregistri koostamine.

Andmeregister

Andmeregistri loomine. Isikuandmete kaitse üldmäärus nõuab andmetöötlejatelt isikuandmete töötlemise dokumenteerimist. Grant Thornton Baltic on välja töötanud oma metoodika ja mudeli andmeregistri kokkupanemiseks.

Protsesside ja dokumentide andmekaitse nõuetega vastavusse viimine

Erinevate kordade ja dokumentide vastavusse viimine andmekaitse nõuetega:

  • Andmekaitsealane teatis ehk privaatsuspoliitika, mis tuleneb isikuandmete kaitse üldmääruse läbipaistvuse põhimõttest. See tähendab, et andmetöötlejad peavad inimestele selgitama, milliseid, milleks, kuidas ja kui kaua nende isikuandmeid töödeldakse. 
   • Andmekaitsealase teatise kokkupanemisel vaatame üle ja muudame vajadusel nõuetekohaseks küpsiste kasutamisest teavitamise ja nõusoleku küsimise. 
  • Andmekaitse kord, mis selgitab ettevõtte töötajatele:
   • kuidas tööandja nende andmeid töötleb 
   • mis reeglite alusel klientide isikuandmeid töödeldakse
   • milline on inimeste isikuandmete alastele päringutele vastamise kord
   • milline on andmelekkest teavitamise kord
  • Partnerite ja kolmandate osapooltega sõlmitud lepingute vastavusse viimine isikuandmete kaitse üldmäärusega. See nõuab isikuandmete töötlemise lepingut volitatud ja vastutava töötleja või kaasvastutavate töötlejate vahel.
Artikkel Osad ettevõtted pole valmis isikuandmeid uut moodi töötlema Lugege lähemalt