Maksunõustamine

Maksude tasumisest eriolukorra ajal (seisuga 25.03.2020)

Urzula Välb Urzula Välb

Valitsus on heaks kiitnud meetmete paketi, mille eesmärk on leevendada COVID-19 põhjustatud kriisiolukorra algfaasi. Meetmed puudutavad ka maksude tasumist, sh kogumispensioni maksete peatamist, erisusi sotsiaalmaksu tasumisel, intresside tasumist ja maksuvõlgade ajatamist.

COVID-19 põhjustatud eriolukorrale vaatamata tuleb maksud deklareerida korrektselt ja õigeaegselt, et riik oskaks hinnata ettevõtete tegelikku olukorda ja teha nende aitamiseks õigeid otsuseid.

Sotsiaalmaks

Märtsis, aprillis ja mais vabastatakse tööandja kohustusest tasuda sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt, sh palgata puhkuse ajal ja osakoormusega töötamisel. Seega kehtib kohustus deklareerida ja tasuda sotsiaalmaksu töötajale tegelikult väljamakstud tasult.

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) puhul tasub riik esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed maksu- ja tolliameti ettemaksukontole. Kui FIE on avansilise makse juba tasunud, siis saab ta seda raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks kas kohe või tulevikus ja võib selle küsida oma pangakontole.

Maksuvõlgadest

Perioodil 1. märtsist kuni 1. maini peatatakse ettevõtete maksuvõlalt intressi (0,06% päevas) arvestamine. Intress peatub nii olemasolevate kui ka jooksvalt tekkinud maksuvõlgade osas ning tegemist ei pea olema ajatatud maksuvõlaga. Peale 1. maid vähendatakse intressimäära tähtajatult 0,03 protsendini. Samuti võib maksu- ja tolliamet vähendada edaspidi maksuvõla ajatamise korral intressi kuni 100 protsendi võrra. Seega soovitame ettevõtjatel kasutada võimalust ja taotleda probleemide tekkimisel kohe intressivabastust või väiksemat intressimäära, kuna arvestada tuleb ka ettevõtte tulumaksukohustusega tasutud intressidelt[1].

Võlamenetluses on maksu- ja tolliamet eriolukorra ajal paindlikum ning soovitab ettevõtjatel probleemide korral e-MTA kaudu alustada maksuvõla ajatamist või anda muul moel maksuhaldurile raskustest teada. Samuti ei kohaldata eriolukorra ajal võlgade sundtäitmist (see ei puuduta maksumaksjaid, kelle suhtes oli juba varem sundtäitmine algatatud).

Kuna eriolukorra ajal ei näita võlainfo ettevõttest tavapärast ja adekvaatset majanduspilti, on ajutiselt suletud ka avalik võlapäring. Kui maksukohustus on võimalik tasuda kuu aja jooksul, ei ole vaja maksuhalduri poole pöörduda, kuid riigihangetel osalejad peaksid kindlasti maksuvõla ajatama.

Maksuvõlgade ajatamine

Makseraskustesse sattunud ettevõtted saavad maksuvõla ajatada 2–24 kuuks. Kuigi maksuvõlgade ajatamisel kehtivad samasugused tingimused kui varem, on maksu- ja tolliamet maksegraafiku koostamisel paindlikum ja arvestab hetkeolukorraga.

Kõige lihtsam viis maksuvõla ajatamiseks on esitada taotlus e-MTA keskkonnas. Taotlusele saab märkida ka soovi intressimäära vähendamiseks. Samuti on võimalik endiselt esitada taotlus pabervormil[2] ning saata see digitaalselt allkirjastatuna või paberil allkirjastatuna maksu- ja tolliametile.

e-MTA kaudu esitatud taotlusi menetletakse lihtsustatud korras. See tähendab, et otsus ja sellega kaasnev intressinõue genereeritakse andmetöötlussüsteemis automaatselt, juhul kui teatud tingimused on täidetud ja maksukohustuste suurus on kokku kuni 20 000 eurot ning soovitava ajakava pikkus on kuni 12 kuud.

Juhul kui esitatud taotlus ei vasta lihtsustatud menetluse tingimustele (vt tingimusi siit[3]), siis vaatab taotluse läbi ametnik vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatud tavakorrale. Sellisel juhul teeb maksu- ja tolliamet taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta otsuse 20 päeva jooksul taotluse saamisest.

Otsuse tegemisel arvestatakse ettevõtte majandusnäitajaid, näiteks käibevarade ja lühiajaliste kohustuste suhet, eelnevat maksedistsipliini, ajatatava võla ning uute maksukohustuste täitmise võimekust. Taotlusele tuleb lisada bilanss ning kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga, samuti eelnimetatud dokumendid eelneva kalendriaasta lõpu seisuga (juhul kui äriregistrile ei ole andmeid esitatud).

Ajatatud maksuvõlga on võimalik tasuda ka ennetähtaegselt. Maksepuhkust ei ole võimalik rakendada. Tulevikus tekkida võivat maksuvõlga ei ole võimalik ette ajatada, iga uue maksuvõla kohta tuleb esitada kas uus taotlus või muuta varem kokkulepitud graafikut. Selleks tuleb pöörduda maksuhalduri poole.

Samuti tuleb arvestada, et praegu ei pruugi maksu- ja tolliameti IT-süsteem e-MTA kaudu taotletud automaatse graafiku puhul arvesse võtta kõiki eriolukorras ettenähtud soodustusi, selleks vajaliku IT–arenduse väljatöötamisega tegeletakse.

Kuna seoses eriolukorraga võib info igal ajal muutuda, tasub jälgida ka maksu-  ja tolliameti eriolukorra veebilehte[4].

Ülaltoodud teksti ei saa tõlgendada kui finants-, juriidilist- ja/või maksunõuannet. See artikkel on üldistatud kokkuvõte. Enne mis tahes otsuste vastuvõtmist või tegevuste kinnitamist küsige nõu vastava valdkonna ekspertidelt.

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie ettevõttest ning meie maksunõustamise teenuste võimalustest.